Területi védőnők

Területi védőnők

Területi védőnők

A területi védőnői ellátás az egészségügyi alapellátás részeként a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés.

A védőnő gondozási tevékenységi köre: várandós és gyermekágyas anyák, illetve 0-7 éves korú gyermekek, illetve a 7-14 éves gyerekek abban az esetben, ha nem járnak semmilyen nevelési intézménybe, vagyis otthon gondozottak.

A területi védőnő feladata:

49/2004.-es (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról

„ 3. § A védőnő feladata:
a) a nővédelem, ezen belül
aa) a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás,
ab) az anyaságra való felkészülés segítése,
ac) a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel,
ad) a népegészségügyi célú méhnyakszűrés végzése;
b) a várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint;
c) a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban;
d) az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása, ennek során
da) a törvényes képviselővel előzetesen egyeztetett gondozási terv alapján a családlátogatás, védőnői tanácsadás keretében célzott és szükséglet szerinti gondozás végzése, továbbá a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek nevelésének és szocializációjának segítése, valamint a gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása,
db) az újszülöttek, a koraszülöttek, a kissúllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt saját kompetencia keretében fokozottan gondozott vagy már jelzést igénylő veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése,
dc) a szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejjel való táplálás ösztönzése különösen az első 6 hónapban, az anya tanítása a szoptatás helyes technikájára, a tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjaira; fokozott figyelemmel minden korcsoportban az életkornak, egészségi állapotnak és fejlettségi szintnek megfelelő táplálásra és táplálási nehézségekre,
dd) a külön jogszabály szerinti, 0-4 napos életkorban elvégzendő szűrővizsgálatok meglétének ellenőrzése, a törvényes képviselő tájékoztatása az életkorhoz kötött – külön jogszabályban meghatározott – kötelező vizsgálatokról és az észlelt eltérésről a házi gyermekorvos, illetve a háziorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) írásban történő értesítése,
de) a gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a háziorvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott gondozásba vétele,
df) a család felkészítése a beteg csecsemő és gyermek otthoni ápolására,dg) az egészségi ok miatt fokozott gondozást igénylő, a krónikus beteg, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. §-ának a) pontja szerinti fogyatékossággal élő, valamint a magatartási zavarokkal küzdő gyermek és családja életviteléhez segítségnyújtás és tanácsadás együttműködve a háziorvossal és szükség esetén más illetékes szakemberekkel,
dh) a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a védőoltások szervezése, nyilvántartása, jelentése a külön jogszabályban, módszertani levélben foglaltak szerint;
e) az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak szerint;
f) az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása;
g) családgondozás keretében,
ga) a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelőzése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus, szerető családi környezet kialakításához,
gb) soron kívüli családlátogatás végzése a nevelési-oktatási intézményt ellátó védőnő írásbeli jelzése alapján,
gc) a család- és gyermekjóléti szolgálat, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala és a háziorvos, házi gyermekorvos írásos értesítése, ha a várandós anya, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú gondozója és törvényes képviselője a védőnővel nem működik együtt az a)-d) pontban meghatározott feladatai ellátása során, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén,
gd) figyelemfelhívás a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés fontosságára, továbbá tájékoztatás az önkéntesen igénybe vehető ajánlott szűrővizsgálatokról,
ge) tájékoztatás az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és lehetőségekről,
gf) tájékoztatás a gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz való jogairól és a törvényes képviselő ez irányú feladatairól, kötelezettségeiről,
gg) a gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységéről évente írásos tájékoztató készítése az illetékes gyermekjóléti szolgáltató számára, és másolatának megküldése a szakfelügyeletet ellátó vezető védőnő részére,
gh) részvétel a gyermekjóléti szolgálat éves tanácskozásán, eseti megbeszélésein,
gi) szükség esetén, felkérésre – illetékességi körén kívüli körzetben – eseti gyámság ellátása;
h) az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel. ”

A várandós anyák gondozása során a védőnő:

 • nyilvántartásba veszi a várandós anyát – a szülész-nőgyógyász szakorvostól hozott igazolás/lelet alapján,
 • kiállítja a várandós anya törzslapját, gondozási könyvét (ezt átadja a várandós anyának),
 • felveszi a részletes anamnézist (előzményeket),
 • tájékoztatja a várandós anyát gondozásának menetéről,
 • a várandós gondozás során a tanácsadáson és a családlátogatáson szerzett tapasztalatokat rávezeti a várandós anya törzslapjára és beírja gondozási könyvébe is,
 • a nyilvántartásba vett személyeket otthonukban, illetve a tanácsadóban folyamatos gondozásban részesíti,
 • legalább hetente egy alkalommal várandós tanácsadást tart,
 • a várandós nő egészségi állapotát ellenőrző alapvető vizsgálatokat elvégzi,
  • a testsúlymérés,
  • alsóvégtagok megtekintése,
  • emlők megtekintése, estleges tapintásos vizsgálata,
  • haskörfogat mérés,
  • vérnyomásmérés,
  • pulzusszámlálás,
  • magzati szívműködés-vizsgálat,
  • magzatmozgások észlelése és értékelése,
  • vizeletvizsgálat,
  • vércukorvizsgálat;
 • folyamatosan konzultál a várandós gondozásban részt vevő szülész-nőgyógyász szakorvossal és a háziorvossal;
 • figyelemmel kíséri a várandós nő szociális, családi és munkahelyi körülményeit, egészségi és pszichés állapotát,
 • tájékoztatja a várandós nőt a rá vonatkozó jogosultságokról, a családtámogatási ellátási formákról, szükség esetén közreműködik ezek intézésében,
 • megszervezheti a szülésre felkészítést,
 • kiemelt figyelmet fordít a szoptatás szorgalmazására, a baba 6 hónapos koráig tartó kizárólagos szoptatásra,
 • egészségnevelési foglalkozásokat, szülésre felkészítő tanfolyamot szervezhet/vezethet

Mi a területi védőnő feladata a 7 éven aluli gyermekek gondozása során?

 • a családlátogatás és védőnői tanácsadás keretében folyamatos, célzott és szükséglet szerinti gondozás végzése;
 • az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése;
 • a hat hónapos korig tartó igény szerinti kizárólagos szoptatás ösztönzése, a szoptatás gyakorlatának megtanítása. A szoptatással kapcsolatos problémák megelőzése és megoldásában segítségnyújtás. A hat hónapos kor alatti vegyes illetve mesterséges táplálás egészségi, testi, lelki, környezeti rizikótényezőinek ismertetése;
 • a gyermek fejlődésének nyomon követése, az esetleges kóros elváltozás korai észlelése, dokumentálása és a gyermeket ellátó orvos értesítése
 • a jogszabály által meghatározott szűrővizsgálatok szervezése és végzése:
  • 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 15, 18 hónapos korban és 1 éves életkortól 7 éves korig évente, valamint 2,5 éves korban
 • a gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a házi gyermekorvos/háziorvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott gondozásba vétele;
 • a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a védőoltások szervezése, nyilvántartása, jelentése a külön jogszabályban, módszertani levélben foglaltak szerint.

Területileg illetékes betegjogi képviselő:

Szabó Anikó
Telefon: 06–20–489–9506; E-mail: szabo.aniko@obdk.hu

Területileg illetékes gyerekjogi képviselő:

Juhász Leventéné
Telefon: 06-20-489-9629; E-mail: leventene.juhasz@ijb.emmi.gov.hu